Lĩnh vực kinh doanh

Chia sẻ

Khí đốt hóa lỏng

Tp đoàn Xăng du Vit Nam (Petrolimex) hin đang kinhdoanh mt hàng khí đt hoá lng có quy cách phm cht - yêu cu kthut nhưđã công bti BTiêu chun cơs(TCCS) ban hành ngày 12 tháng 8 năm 2005.

TCCS Petrolimex Khí đt hóa lng nhưsau:

http://pgas.petrolimex.com.vn/nd/sp-dv/tieu-chuan-co-so-ve-khi-dot-hoa-longtcvn-6548-1999/default.aspx